503  "Gothic Mantel Telechron"

back to the Early Yearsto the 504 Mantel Telechron