410  "Metal Case Telechron"

Case: Statuary Bronze or White Enamel  Dial: 24 inches
 
 

back to the Early Yearsto the 415 Semi-Flush Telechron